Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

 

 • 1. Postanowienia ogólne oraz informacje o Sprzedawcy
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży Towaru w sklepie internetowym https://kpmedicalgroup.pl/sklep/ [Sklep internetowy] zawieszonym na Stronie internetowej kpmedicalgroup.pl [Strona internetowa/ Platforma] przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Właścicielem Sklepu internetowego [Sprzedawcą] jest: K&P Medical Group Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000544575, NIP: 7010468872, Regon: 360831340.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [u.ś.u.d.e.]. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia formularza zamówienia.
 4. Przed złożeniem formularza zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z zakupów w Sklepie internetowym i następuje w trybie składania formularza zamówienia, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
 5. Podstawowe pojęcia używane w Regulaminie:
 • Sprzedawca: K&P Medical Group Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000544575,  NIP: 7010468872, Regon: 360831340.
 • Sklep internetowy: serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny stronie internetowej kpmedicalgroup.pl za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar;
 • Klient: osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-ty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza złożyć zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego (w tym również Konsument);
 • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Towar: rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy kupna – sprzedaży, szczegółowo określoną w formularzu zamówienia.

 

 • 2. Ochrona danych osobowych.
 1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie a ich przetwarzaniu następuje wyłącznie w celu realizacji jego zamówienia.
 2. Polityką Prywatności Sklepu internetowego stanowi Zał. 1 Polityka prywatności do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.

 

 

 • 3. Prezentowany Towar i cena.
 1. Wszelkie informacje dotyczące Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego [k.c.] i są wyłącznie jego okazaniem w tym Sklepie. Powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku złożenia formularza zamówienia Klient ma prawo ubiegać się w drodze korespondencji elektronicznej o wszystkie posiadane przez Sklep internetowy dodatkowe informację o konkretnym Towarze ponad te, które prezentowane są na Platformie, w tym np. jego dodatkowy opis, dane producenta/twórcy, okres wytworzenia, adnotację o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej itp.
 3. Wszystkie ceny prezentowane w Platformie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawki podatku VAT, chyba że odpowiednie przepisy prawa zwalniają Towar lub Sprzedawcę od podatku VAT. W określonych okolicznościach Sklep internetowy może wystawiać także fakturę VAT- marża.

 

 • 4. Przebieg transakcji.
 1. Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. W celu dokonania zakupu określonego Towaru w Sklepie internetowym Klient dodaje wybrany produkt do koszyka i loguje się na swoje konto w sklepie internetowym lub postępuje zgodnie z kolejnymi krokami:
  1. Dane płatności
  2. Adres dostawy
  3. Produkty i płatność

Wysłanie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu, o ile inne postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do danych zawartych w Zamówieniu, Sklep internetowy może kontaktować się z Klientem w celu ich weryfikacji. Jeżeli nie będzie to możliwe Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży również w przypadku braku dostępności Towaru z jakiejkolwiek przyczyny o czym informuje Klienta w korespondencji elektronicznej na jego e-mail wskazany w Zamówieniu. Uiszczona przez Klienta zapłata zostanie wówczas zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego [k.c.], traktowane jest jako zgodnie złożone oświadczenie woli o zawarciu umowy kupna-sprzedaży o ile inne postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.
 4. Klient po złożeniu Zamówienia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, dokonuje zapłaty umówionej ceny za Towar, w jeden wybrany przez siebie sposobów określonych w § 5 poniżej. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy w sposób odpowiedni dla wybranego sposobu płatności, Sklep internetowy wysyła wybrany Towar na wskazany przez Klienta adres do doręczeń.
 5. W toku procedury realizacji zamówienia Klient może komunikować się ze Sklepem internetowym w drodze korespondencji elektronicznej. Sklep ma obowiązek zgodnie z życzeniem Klienta informować go                      o wszystkich istotnych okolicznościach realizacji transakcji.
 6. W przypadku wystawienia do sprzedaży Towaru, który wg decyzji Sklepu internetowego lub na żądanie Klienta wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej będzie miał zastosowanie wzór określony w Zał. 2 Umowa sprzedaży do niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem przepisów k.c. odnoszących się do tzw. umów adhezyjnych w tym także zawieranych z Konsumentem. O swojej decyzji Sklep internetowy informuje Klienta w drodze odpowiedniej adnotacji na Platformie a Klient w drodze korespondencji elektronicznej na adres biuro@kpmedicalgroup.pl.

 

 • 5. Płatności ceny za Towar.
  1. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić za Towar wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
  2. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 1 powyżej, Sklep internetowy poinformuje Klienta o tym fakcie. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.
  3. Możliwe są następujące formy płatności za Towar, realizowane przez payU, a wybór formy należy do Klienta:
 • szybki przelew,
 • karty płatnicze,
 • BLIK
 • Płacę później Twisto
 • Raty.

Dodatkowa informacja o sposobach ZAPŁATY zamieszczona jest w zakładce Strony internetowej PŁATNOŚCI i DOSTAWA.

 

 • 6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacje.
 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [u.p.k.] Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w trybie niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną – na formularzu oświadczenia wg wzoru jak w Zał. 3 Oświadczenie o odstąpieniu do niniejszego Regulaminu, z jego odręcznym podpisem. Dodatkowa informacja o prawie odstąpienia zamieszczona jest w zakładce Strony internetowej ZWROTY i REKLAMACJE. W razie skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie należy załączyć do paczki ze zwracanym Towarem wysyłanej na adres wskazany w zakładce Strony internetowej ZWROTY i REKLAMACJE Do oświadczenia, o odstąpieniu należy dołączyć kopię paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia Towaru), z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w art. 32 ust. 3 p.k. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru z powrotem. Koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 4. Towar zwracany nie może nosić oznak używania lub uszkodzeń. Każa rzecz musi być kompletna i należycie zapakowana.
 5. Zwrot Towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Po otrzymaniu zwrotu Towaru w ramach prawa do odstąpienia od umowy w trybie opisanym w tym paragrafie, w przypadku wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT Sprzedawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą i wyśle ją Klientowi listownie na adres wskazany w zamówieniu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej między przedsiębiorcami i sposób realizacji tego prawa regulują przepisy k.c. lub regulacje zawarte w umowie, o której mowa w 5 ust. 10 z zastrzeżeniem regulacji niniejszego Regulaminu oraz dokumentu w zakładce Strony internetowej ZWROTY i REKLAMACJE

 

 • 7. Reklamacje.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne k.c.
 2. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub który przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta                  o zawarciu umowy kupna-sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem tej umowy.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupiony Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od doręczenia przesyłki. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i wysłana na adres poczty internetowej e-mail) Sklepu internetowego na formularzu wg wzoru jak w Zał. 4 Formularz reklamacyjny. Dodatkowa informacja o trybie reklamacyjnym zamieszczona jest w zakładce Strony internetowej ZWROTY i REKLAMACJE.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 (czternastu) dni i w tym terminie Sprzedawca poinformuje Klienta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w drodze korespondencji elektronicznej na adres wskazany w zamówieniu.
 5. Uznanie reklamacji może przybrać uzgodnioną między Stronami formę:

1/ obniżenie ceny zakupu Towar co może nastąpić bez wysyłania Towaru do Sprzedawcy;

2/ nieodpłatnej naprawy Towaru jeżeli będzie to możliwe, po uprzednim wysłaniu Towaru do Sprzedawcy

3/ zwrotu ceny zapłaty (tożsamy z odstąpieniem od umowy) z tym zastrzeżeniem, iż jest tylko możliwe jedynie w przypadku zniszczenia Towaru w trakcie transportu do Klienta.

 1. Sprzedawca nie odpowiada za wady Towaru, który powstały po jego wydaniu Klientowi a także za wady, które były znane Klientowi w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 2. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty postepowania reklamacyjnego w tym transportu ponosi Sprzedawca.
 3. W przypadku nieuznania reklamacji koszty postepowania reklamacyjnego w tym transportu ponosi Kupujący (z wyjątkiem Kupującego będącego Konsumentem – w takim przypadku koszty pozostają po stronie Sprzedawcy).
 4. Do uznania reklamacji i zwrotu ceny zapłaty (ust. 4 pkt 3 powyżej) stosuje się odpowiednio postanowienia 7 dotyczące odstąpienia – o ile inne postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej – z tym zastrzeżeniem, iż Klient nie może odstąpić od umowy w wyniku uznania reklamacji, jeżeli wada jest nieistotna.
 • 8. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia.
 1. Realizacja zamówienia w Sklepie internetowym (wysyłka/dostawa/transport) odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Koszt transportu przy zamówieniach o wartości poniżej 2000 zł brutto pokrywa Klient w kwocie 34,99 zł brutto. Cena transportu będzie widoczna w momencie składania zamówienia. Koszt transportu zamówień o wartości powyżej 2000 zł brutto pokrywa Sprzedający.
 3. Zamówienia składane w Sklepie internetowym są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 4. Standardowy czas oczekiwania na przesyłkę [Czas oczekiwania wynosi] do 14 dni roboczych, o ile Strony transakcji nie uzgodnią inaczej. Na Czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie Towarów do zamówienia), przygotowanie przesyłki do transportu i przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski). Przez dni robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy,
 5. Czas realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy w tym siły wyższej, w szczególności z   powodu ograniczeń spowodowanych pandemią SARS COV-2 lub innym patogenem
 6. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, z innych przyczyn od niego niezależnych poza tymi, które wskazano już w Regulaminie, o czym bezzwłocznie powiadomi Kupującego i zwróci wpłacone środki.

 

 • 9. Procedura rezerwacji Towaru.
 1. Rezerwacja Towaru następuje automatycznie po wyborze przez Kupującego formy płatności i jej uiszczeniu.
 2. Rezerwacja Towaru, w przypadku zakupu na raty, zostaje automatycznie anulowana, w konsekwencji niezatwierdzenia wniosku przez kredytodawcę. W takiej sytuacji Kupujący musi ponowić zakup.

 

 

 • 10. Postanowienia końcowe.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego wskazane w ust. 4 poniżej.
 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów k.c. przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Nazwy producentów i marek należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Akty prawne mające zastosowanie dla sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu:

1/ ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

2/  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze   zm.);

3/ ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

4/ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781)

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 lipca 2021 r.

 

 
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy