SIEMENS Acuson X300PE

SIEMENS Acuson X300 Premium Edition

Platforma Acuson X300PE – nowoczesny wielospecjalistyczny, cyfrowy ultrasonograf stacjonarny przeznaczony do wykonywania pełnego spektrum badań, m.in.: j. brzuszna, ginekologia, położnictwo, naczyniowe, mięśniowo – szkieletowe, kardiologiczne (opcja), pediatryczne, urologiczne, małych i powierzchownie położonych narządów oraz inne. Raport z badania jest dostępny dla wszystkich kategorii diagnostycznych z możliwością dołączania obrazów.  Acuson X300PE oferuje wieloczęstotliwościowe głowice szerokopasmowe elektroniczne typu convex, microconvex, linia, sektor Phased-Array, endocavitarne a także specjalistyczne głowice do badań 4D, przezprzełykowych kardiologicznych i innych. Wyposażony w 3 gniazda głowic przełączanych elektronicznie z pulpitu operatora.

Podstawowe tryby obrazowania to:

 • 2D
 • THI obrazowanie tkanek w trybie II harmonicznej
 • M-mode, M-mode color, anatomiczny M-mode
 • Doppler spektralny PW
 • Color Doppler
 • Power Doppler, kierunkowy Power Doppler

DTCE technologia dynamicznego wzmocnienia kontrastu tkanek.

Aparat wyposażony jest w zintegrowany systemem archiwizacji DIMAQ-IP. Pozwala na zapis obrazów, raportów i presetów na dysku HDD, dyskach CD-R/RW i DVD R/RW oraz pamięciach typu flash przez port USB.

Zawiera opcję bezprzewodowego połączenia sieciowego – Wireless Option oraz oprogramowanie antywirusowe – US Security

Zawiera opcję połączenia z siecią w standardzie DICOM 3.0 która posiada m.in. możliwość zapisu danych (DICOM Storage Class), wydruku na drukarkach sieciowych (DICOM Print Class), potwierdzenie zapisu danych (DICOM Storage Commitment) – DICOM Connectivity

Zawiera opcję obsługującą zapytania i bezpośrednie pobieranie listy zadań pacjentów z systemu informacji szpitalnej/radiologicznej (Hospital/Radiology Information System, HIS/RIS) do systemu X300 PE, przy czym ekran „Nowy pacjent” jest automatycznie wypełniany danymi demograficznymi pacjenta – DICOM Modality Worklist

Zawiera opcję umożliwiającą automatyczną wymianę informacji o “Etapie wykonania procedury przez urządzenie diagnostyczne” z systemem informacyjnym HIS/RIS szpitala – DICOM Modality Performed Procedure Step

Zawiera standardową architekturę raportów w celu bezproblemowego transferu pomiarów kardiologicznych do komputerów PC, stacji roboczych oraz systemów archiwizacji będących poza siecią. Pomiary kardiologiczne automatycznie przydzielane są do odpowiednich pól w pakiecie zewnętrznego oprogramowania – DICOM Cardiac Structured Reporting

Zawiera standardową architekturę raportów w celu bezproblemowego transferu pomiarów położniczych i ginekologicznych do komputerów PC, stacji roboczych oraz systemów archiwizacji będących poza siecią. Pomiary położnicze i ginekologiczne automatycznie przydzielane są do odpowiednich pól w pakiecie zewnętrznego oprogramowania – DICOM OB/GYN Structured Reporting

Zawiera standardową architekturę raportów w celu bezproblemowego transferu pomiarów naczyniowych do komputerów PC, stacji roboczych oraz systemów archiwizacji będących poza siecią. Pomiary naczyniowe automatycznie przydzielane są do odpowiednich pól w pakiecie zewnętrznego oprogramowania – DICOM Vascular Structured Reporting

Zawiera funkcję podtrzymania systemu w trybie uśpienia i przewiezienie w dowolne miejsce wykonywania badań umożliwiającą szybkie przejście w stan uśpienia oraz szybkie ponowne uruchomienie aparatu – QuikStart

Zawiera opcję sprzętowego formowania wiązek poprawiającą jakość obrazu, głębokość penetrację i czułość – PLUS

Zawiera oprogramowanie do badań weterynaryjnych – Veterinary Imaging Package

Zawiera opcję automatycznej optymalizacji obrazu 2D w odniesieniu do badanej tkanki za pomocą jednego przycisku – TGO

Zawiera opcję obrazowania wielokierunkowego wzdłuż wielu linii zwiększającą rozdzielczość kontrastową oraz poprawiającą rozróżnialność tkanek niskokontrastowych zmian poprzez redukcję artefaktów obrazu – SieClear

Zawiera opcję obrazowania panoramicznego pozwalającą na obrazowanie struktur wielokrotnie dłuższych niż czoło obrazowe głowicy – SieScape

Zawiera opcję obrazowania trójwymiarowego w czasie rzeczywistym ze specjalistycznych głowic wolumetrycznych. Do wyboru tryby obrazowania typu: powierzchniowy (np. twarzy), maksymalna echogeniczność, X-ray (np. wizualizacja kręgosłupa), trzech wybranych płaszczyzn cięcia – fourSight 4D Imaging

Zawiera opcję  zaawansowanych programów diagnostycznych dla obrazowania trójwymiarowego takich jak obrazownie kilkudziesięciu płaszczyzn cięcia z przechwyconej objętości (jak w diagnostyce TK), ustawienie płaszczyzn pod dowolnym kątem i inne – Advanced fourSight

Zawiera zestaw automatycznych pomiarów typowych struktur płodu wymaganych dla biometrii płodu – syngo Auto OB

Zawiera moduł kardiologiczny w którego skład wchodzi:

 • tryb Dopplera CW o wiązce sterowanej pod kontrolą obrazu 2D
 • moduł sygnału EKG + kabel EKG
 • zaawansowany kardiologiczny pakiet aplikacyjno obliczeniowy

Zawiera opcję kolorowego oraz spektralnego Dopplera tkankowego – Doppler Tissue Imaging

Zawiera pakiet echokardiograficznej próby wysiłkowej fizycznej (bieżnia, rowerek) i farmakologicznej – Advanced Stress Echo

Zawiera pakiet do wizualizacji, pomiarów i wyświetlania ruchu globalnego i regionalnego mięśnia sercowego i jego mechaniki na podstawie obrazowania 2D i złożonego algorytmu śledzenia – syngo Velocity Vector Imaging

Zawiera opcję automatycznej detekcji skurczu i rozkurczu o raz obrysu lewej komory i lewego przedsionka wraz z obliczeniem frakcji wyrzutowej EF – syngo Auto Left Heart

Zawiera opcję dynamicznego wyświetlania bramkowanych zbiorów danych 3D rejestrowanych przy użyciu głowicy przezprzełykowej – fourSight TEE View

Zawiera pakiet oceny zastawki mitralnej, który w połączeniu ze zbirem danych z głowicy przezprzełykowej fourSight TEE View pozwala na dokładną ocenę morfologii zastawki mitralnej na podstawie obrazów 3D – Mitral Valve Assessment

Zawiera opcję obrazowania z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego – Contrast Agent Imaging

Zawiera opcję wzmocnienia obrazu naczyń optymalizującą rozdzielczość kontrastową i zwiększającą wyrazistość zarówno ścian naczyń jak i tkanek – Clarify VE

Zawiera oprogramowanie do automatycznego pomiaru IMT oraz określenia względnego stanu układu krążenia pacjenta przez wykorzystanie tabel normatywnych zatwierdzonych i opublikowanych w badaniach opiniowanych przez grupy ekspertów – syngo Arterial Health Package

– zawiera zaawansowany moduł funkcji fizjologicznych umożliwiający skonfigurowanie funkcji EKG dla zastosowań specjalistycznych, które nie wymagają funkcji Dopplera fali ciągłej. Oprócz konwencjonalnego modułu Physio obsługiwane są funkcje czynności oddechowych i dodatkowego wejścia EKG – Advanced Physio Module

– zawiera moduł podtrzymania pracy systemu w razie zaniku napięcia w sieci – UPS

Zawiera czytnik kodów kreskowych do szybkiego wprowadzania danych pacjenta,lekarza i osoby przeprowadzającej badanie ultrasonograficzne – Barcode Reader

Zawiera zintegrowany podgrzewacz żelu – Gel Warmer

Zawiera dwufunkcyjny programowalny wyłącznik nożny (np. zamrożenie obrazu i wydruk obrazu)

Zawiera moduł przejścia z gniazda typu DL na gniazdo typu MP (do podłączenia sondy TEE) – MP adapter

Zawiera pakiet do badań wewnątrzsercowych za pomocą cewnika ultrasonograficznego – ICE Option

Zawiera opcję zapewniającą obsługę łączności po sieci Ethernet pomiędzy systemem ACUSON X300 PE a systemem Biosense Webster CartoSound™ – CartoSound Communication

Zawiera dodatkowy kabel do podłączenia zewnętrznego sygnału EKG dla synchronizacji obrazu w trakcie badania Stress Echo – Stress Adapter Cable X/S

Zawiera złącze do podłączenia cewnika ultrasonograficznego do echokardiografii wewnątrzsercowej – Swiftlink Connector, DL260

Zawiera videoprinter B&W Mitsubishi

Zawiera videoprinter B&W Sony

Wyposażony w głowice ultrasonograficzne:

CH5-2 głowica convex (Hanafy Lens) szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 2 – 5 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • narządów jamy brzusznej u dorosłych i dzieci
 • ginekologiczno-położniczej
 • narządów miednicy u dorosłych i dzieci

CH4-1 przystawka biopsyjna wielorazowego użytku do głowicy convex CH5-2

C6-2 głowica convex szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 2 – 6 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • narządów jamy brzusznej u dorosłych i dzieci
 • ginekologiczno-położniczej
 • narządów miednicy u dorosłych i dzieci

Universal Needle Guide Stainless – uniwerslana stalowa przystawka biopsyjna wielorazowego użytku

C7F2 4D głowica convex Volumetryczna do 3D real time szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 2 – 7 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • położniczej i ginekologicznej
 • narządów jamy brzusznej u dorosłych i dzieci
 • narządów miednicy u dorosłych i dzieci

C8-5 głowica micro-convex szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 3 – 9 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • głowy noworodków
 • jama brzuszna dzieci
 • echo dzieci

EV9-4 głowica endowaginalna szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 4 – 9 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • ginekologicznej
 • położniczej (pierwszy trymestr)

EC9-4 głowica endokawitarna szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 4 – 9 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • urologicznej
 • ginekologicznej
 • położniczej (pierwszy trymestr)

Reusable Needle Guide Set zestaw biopsyjny wielorazowego użytku do głowic EV9-4 i EC9-4

BP9-4 głowica endokawitarna dwupłaszczyznowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 3 – 9 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • prostaty
 • urologicznej

BP9-4 Biopsy Guide, dual disposable jednorazowa przystawka biopsyjna o dwóch torach biopsyjnych do głowicy endokawitarnej dwupłaszczyznowej

BP9-4 Biopsy Guide, Curved, reuse przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku idealna do biopsji prostaty do głowicy endokawitarnej dwupłaszczyznowej

BP9-4 Bx Guide Straight, Reuse przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do głowicy endokawitarnej dwupłaszczyznowej – box

EV9F4 głowica endowaginalna objętościowa do badań 4D szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 3 – 9 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • ginekologicznej
 • położniczej (pierwszy trymestr)

EV9F4 Needle Guide Set przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do głowicy endowaginalnej objętościowej

VF10-5 głowica liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 5 – 10 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • naczyniowej
 • narządów położonych powierzchownie (sutek, tarczyca, jądra)
 • struktur ortopedycznych

SG-3 przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do głowicy liniowej VF10-5

VF13-5 głowica liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 5 – 13 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • naczyń powierzchownych
 • narządów położonych powierzchownie (sutek, tarczyca, jądra)
 • mięśniowo – szkieletowej

SG-4 przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do głowicy liniowej VF13-5

VF13-5SP głowica liniowa śródoperacyjna szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 5 – 13 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • śródoperacyjnej
 • naczyniowej powierzchownej
 • narządów położonych powierzchownie (sutek, tarczyca, jądra)
 • mięśniowo – szkieletowej powierzchownej

VF8-3 głowica liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 3 – 10 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • naczyniowej
 • narządów położonych powierzchownie (sutek, tarczyca, jądra)
 • struktur ortopedycznych

P4-2 głowica Phased-Array szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 2 – 4 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • kardiologicznej dorosłych
 • przezczaszkowej
 • narządów jamy brzusznej u „trudnych” pacjentów

P5-1 głowica Phased-Array szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 1 – 5 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • kardiologicznej dorosłych i dzieci
 • przezczaszkowej
 • narządów jamy brzusznej u „trudnych” pacjentów

P8-4 głowica Phased-Array szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 3 – 8 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • kardiologicznej noworodków i dzieci
 • głowy noworodków
 • narządów jamy brzusznej dzieci

P9-4 głowica Phased-Array szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 3 – 9 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • kardiologicznej noworodków i dzieci
 • głowy noworodków
 • narządów jamy brzusznej dzieci

V5Ms głowica Phased-Array szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa przezprzełykowa o paśmie podstawowym 3 – 9 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • przezprzełykowej kardiologicznej dorosłych

2.0CW głowica „ślepa” dopplerowska o częstotliwości 2,0 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • kardiologicznej dorosłych i dzieci

5.0CW głowica „ślepa” dopplerowska o częstotliwości 5,0 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • kardiologicznej dzieci
 • naczyniowo – mózgowej
 
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy